SOCAR Proceedings

SOCAR Proceedings

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin "Neftqazelmitədqiqatlayihə" İnstitutunun rəsmi nəşri olan "SOCAR Proceedings" jurnalı 1930-cu ildən nəşr edilir və neft–qaz sənayesinin mütəxəssisləri, aspirantları və elmi işçiləri üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Jurnal beynəlxalq sitatgətirmə sistemi Scopus, Rusiya Elmi Sitatgətirmə İndeksi və EI’s Compendex, Petroleum Abstracts (Tulsa), Chemical Abstracts, Inspec xülasələndirmə sistemlərinə daxildir.

2017-ci ildə beynəlxalq indekslədirmə və xülasələndirmə sistemi Emerging Sources Citation Index daxil olunub.

Mirzəcanzadə A.X.
Neft

Mirzəcanzadə A.X.
Yaradıcılıq haqqında düşüncələr

Mirzəcanzadə A.X., Seyid-Rza M.K., Şıxəliyev F.Ə.
Gilli məhlulların fizika-kimyası və hidrologiyası

Mirzəcanzadə A.X., Qurbanov R.C., Əhmədov Z.M.
Hidravlika

Mirzəcanzadə A.X., Maqsudov F.Q.
Riyazi mozaika

Mirzəcanzadə A.X., Əhmədov Z., Qurbanov R.C.
Neft layının fizikası

Mirzəcanzadə A.X., Seyid-Rza M.K., Şıxəliyev F.Ə.
Gilli məhlulların fizika-kimyası və hidravlikası

Mirzəcanzadə A.X., İskəndərov M.Ə., Abdullayev M.Ə., Ağayev P.Q., Əliyev S.M., Məlik-Aslanov L.S.
Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsinin nəzəri əsasları

Mirzəcanzadə A.X., Şıxəliyev F.Ə.
İxtisasa giriş

Мирзаджанзаде А.Х., Абдинов М.А.
Изоляция вод в бурении

Мирзаджанзаде А.Х., Хасанов М.М., Бахтизин Р.Н.
Моделирование процессов нефтегазодобычи

Мирзаджанзаде A.X., Гусейнзаде M.A.
Решение задач нефтегазопромысловой механики

Мирзаджанзаде A.X., Махмудов М.Н., Самедов Т.А.
Элементы механики разобщения пластов

Мирзаджанзаде А.Х., Аметов И.М.
Прогнозирование промысловой эффективности методов теплового воздействия на нефтянные пласты

A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İskəndərov, M.Ə.Abdullayev, R.Q.Ağayev, S.M.Əliyev, Ə.C.Əmirov, Ə.F.Qasımov
Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı

Сулейманов А.Б.
Технология и техника эксплуатации скважин малого диаметра

Сулейманов А.Б., Аскеров М.М.
Ремонт скважин. Справочное пособие

Сулейманов Б. А.
Особенности фильтрации гетерогенных систем