SOCAR Proceedings

SOCAR Proceedings

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin "Neftqazelmitədqiqatlayihə" İnstitutunun rəsmi nəşri olan "SOCAR Proceedings" jurnalı 1930-cu ildən nəşr edilir və neft–qaz sənayesinin mütəxəssisləri, aspirantları və elmi işçiləri üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Jurnal beynəlxalq sitatgətirmə sistemləri Web of Science (Emerging Sources Citation Index), Scopus və Rusiya Elmi Sitatgətirmə İndeksi, və EI’s Compendex, Petroleum Abstracts (Tulsa), Chemical Abstracts, Inspec xülasələndirmə sistemlərinə daxildir.

SOCAR-ın "Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutunun rəsmi nəşri olan "SOCAR Proceedings" (Elmi Əsərlər) jurnalı 1930-cu ildən nəşr edilir və neft–qaz sənayesinin mütəxəssisləri, aspirantları və elmi işçiləri üçün nəzərdə tutulmuşdur.

"Neftqazelmitədqiqatlayihə" İnstitutu 2009-cu ildə, ARDNŞ-nin iki institutunun – "Elmi-Tədqiqatlar" (əvvəllər AzərETNÇİ, AzərETNQİ, AzərNSDETLİ) və "Neftqazlayihə" (əvvəllər "Dənizneftqazlayihə" DETLİ) - birləşməsi nəticəsində yaradılmışdır. Bir neçə illər ərzində hər bir institut – 1930-cu ildən başlayaraq "Elmi-Tədqiqatlar" İnstitutu, 1970-ci ildən başlayaraq isə "Neftqazlayihə" İnstitutu – öz jurnallarını nəşr etmişdir. Uzun illər ərzində hər bir jurnal geologiya, geofizika, yataqların işlənilməsi, quyuların qazılmasının texnikası və texnologiyası, neft və qazın hasilatı, hazırlanması və nəqli, ətraf mühitin qorunması və s. sahələri üzrə keyfiyyətli, dəqiq, elmi cəhətdən əsaslandırılmış məlumatlar mənbəyi olmuşdur.

Jurnal 2004-cü ildən Azərbayçan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarına əsasən dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc edilməsi ücün tövsiyə edilən nəşrlərin siyahısına daxil edilmişdir.

Məqalələr ingilis dilində nəşr edilir.

Müəllif (həmmüəllif) və nəşriyyat arasında qarşılıqlı prosedurları sadələşdirmək məqsədilə Sizə Müəlliflər ücün qaydalarla tanış olmağı təklif edirik. 


Jurnal redaksiyası:

Baş redaktor
F. S. İsmayılov

Baş redaktorun müavini
B. Ə. Süleymanov

İcraedici redaktor
O. Ə. Zeynalova

Nəşrə məsul redaktor
S. C. Rzayeva

Veb-redaktor
G. R. Hacıyeva

Dizayn/Qrafika
T. Y. Abdullayeva,
R. С. Urucov