SOCAR Proceedings

SOCAR Proceedings

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin "Neftqazelmitədqiqatlayihə" İnstitutunun rəsmi nəşri olan "SOCAR Proceedings" jurnalı 1930-cu ildən nəşr edilir və neft–qaz sənayesinin mütəxəssisləri, aspirantları və elmi işçiləri üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Jurnal beynəlxalq sitatgətirmə sistemləri Web of Science (Emerging Sources Citation Index), Scopus və Rusiya Elmi Sitatgətirmə İndeksi, və EI’s Compendex, Petroleum Abstracts (Tulsa), Chemical Abstracts, Inspec xülasələndirmə sistemlərinə daxildir.


Mirzəcanzadə A.X., Seyid-Rza M.K., Şıxəliyev F.Ə.
Gilli məhlulların fizika-kimyası və hidravlikası (latın qrafikası ilə)

Mirzəcanzadə A.X., İskəndərov M.Ə., Abdullayev M.Ə., Ağayev P.Q., Əliyev S.M., Məlik-Aslanov L.S.
Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsinin nəzəri əsasları (latın qrafikası ilə)

Mirzəcanzadə A.X., Qurbanov R.C., Əhmədov Z.M.
Hidravlika

Mirzəcanzadə A.X.
Neft

Mirzəcanzadə A.X.
Yaradıcılıq haqqında düşüncələr

Mirzəcanzadə A.X., Maqsudov F.Q.
Riyazi mozaika

Mirzəcanzadə A.X., Əhmədov Z., Qurbanov R.C.
Neft layının fizikası

Mirzəcanzadə A.X., Şıxəliyev F.Ə.
İxtisasa giriş

Мирзаджанзаде А.Х., Абдинов М.А.
Изоляция вод в бурении

Мирзаджанзаде А.Х., Хасанов М.М., Бахтизин Р.Н.
Моделирование процессов нефтегазодобычи

Мирзаджанзаде A.X., Гусейнзаде M.A.
Решение задач нефтегазопромысловой механики

Мирзаджанзаде A.X., Махмудов М.Н., Самедов Т.А.
Элементы механики разобщения пластов

Мирзаджанзаде А.Х., Аметов И.М.
Прогнозирование промысловой эффективности методов теплового воздействия на нефтянные пласты

Сулейманов А.Б.
Технология и техника эксплуатации скважин малого диаметра

Сулейманов А.Б., Аскеров М.М.
Ремонт скважин. Справочное пособие

Сулейманов Б. А.
Особенности фильтрации гетерогенных систем